Chính sách trả lại

Sản phẩm không có vấn đề về chất lượng, một khi đã bán, sẽ không được trả lại.
Vui lòng gửi email hoặc biểu mẫu trực tuyến để tư vấn dịch vụ khách hàng trước khi mua hàng để xác nhận rằng bạn đang mua hàng.

 

Nếu đó là vấn đề về chất lượng, Vui lòng gửi email tới sale@smtfuture.com trước khi bạn gửi sản phẩm lại cho chúng tôi. 

X